Congratulations~ Deng Youxuan, Zhang Jiajia, Chen Yuqian, Chen Qixuan, and Lin Mingxuan from the University Department won the "First Prize in Animation" of the 2023 Youth Design Festival with their completed work "Ants in This Hotel", and Ling Yujing, Liu Jiashan, Lu Yonghua, Yang Yuhua, Peng Haoyang won the "Excellence in Animation" of the 2023 Youth Design Festival with his completed work "Contraband"

Work: There Are Ants in This Hotel Authors: Deng Youxuan, Zhang Jiajia, Chen Yuqian, Chen Qixuan, Lin Mingxuan

Department: Department of Multimedia Animation Art

Instructors: Li Junyi, Shi Changjie, Wu Zhizheng, Huang Kaidi, Huang Ruifeng

 

Work: Contraband

Authors: Ling Yujing, Liu Jiashan, Lu Yonghua, Yang Yuhua, Peng Haoyang

Department: Department of Multimedia Animation Art

Instructors: Li Junyi, Huang Kaidi, Huang Ruifeng, Wu Zhizheng, Yang Lei